Regulamin rezerwacji

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług (zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji), odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Willa Świetlana — Beata Załubska, ul. Leśna 1, 33-350 Piwniczna-Zdrój (NIP: 7341830060) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Transakcja jest zawierana w walucie PLN.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacja i płatność odbywa się zgodnie z regulaminem i warunkami podanymi przez wynajmującego i może być dokonana przez osobę pełnoletnią.
 2. Rezerwacja pokoju wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego zawierającego:
  – imię i nazwisko osoby rezerwującej,
  – adres zameldowania,
  – adres e-mail,
  – numeru telefonu komórkowego
  oraz wpłacenia on-line lub przelewem tradycyjnym zadatku w wysokości 30% wartości ceny za rezerwowany okres na konto bankowe nr: 74 1240 1558 1111 0011 0611 7995 prowadzone w Banku Pekao.
 3. Zapłata zadatku powinna nastąpić w ciągu 3 dni od momentu rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji na adres email lub sms-em na podany w formularzu numer telefonu komórkowego.
 4. Pozostałą część klient zobowiązany jest zapłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.
 5. Klient może bezpłatnie odwołać rezerwację do 14 dni przed przyjazdem. W przypadku odwołania rezerwacji po tym terminie, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.
 7. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta, w tym za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu i wyjazdu.

§4 ZAMELDOWANIE

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 3. Willa Świetlana może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Willi lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 4. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do 14 dni przed terminem przyjazdu Willa obciąża Gościa kwotą 30% rezerwacji.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania rezerwacji, Willa nie zwraca opłaty za pobyt.

§5 USŁUGI

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Willa Świetlana ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
  • wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. W całym obiekcie, zarówno w pokojach, jak i w częściach wspólnych (również na tarasie), obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Willa Świetlana może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Willi, uregulowania należności za zarezerwowany okres, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Willa Świetlana ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług obiektu w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Willi, czy poza terenem obiektu.

§8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Willa Świetlana przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Willi. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§9 CISZA NOCNA

Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§10 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Willa Świetlana akceptuje obecność zwierząt domowych. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Właściciel zobowiązany jest do przywiezienia legowiska dla zwierzęcia, do trzymania zwierzęcia w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.
 2. W Willi Świetlanej i jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.

§12 DANE OSOBOWE

Klauzula informacyjna o danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beata Załubska, ul. Leśna 1, Piwniczna-Zdrój.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych beata@willa-swietlana.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

§13 PŁATNOŚCI

Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.


Strona WWW

Adres naszej strony internetowej to: https://swietlana.piwniczna.com oraz https://willa-swietlana.pl.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.